บทความ

รูปภาพ
แนวข้อสอบ บุคลากร กรมสรรพากร เนื้อหาประกอบด้วย -แนวข้อสอบเกี่ยวกับ กรมสรรพากร - การให้บริการของ กรมสรรพากร - ความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย - แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร - แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ - แนวข้อสอบความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน106ข้อ - แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ - สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://rdthailand.blogspot.com/ https://www.facebook.com/brainmedie/ รีวิวลูกค้าสอบติด 100% คลิ๊กhttp://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html แนวข้อสอบเพิ่มเติม
โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบ รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ -ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน) สามารถปริ๊น…

กรมสรรพากรเปิดสอบ 587 อัตรา

รูปภาพ
กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 587 อัตรา กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 587 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 มิถุนายน 2560

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 351 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดก…

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

รูปภาพ
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการกรมสรรพากร


- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ(Object Oriented Programming) - ระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security Management) - ระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Risk Management) - การจัดการแฟ้มข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล - การประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล - การเขียนและอธิบาย การทำงานชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์ - การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล - ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading Comprehension - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รูปภาพ
โหลดแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการกรมสรรพากร

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบการเงินการคลังและพัสดุ - การบริหารทรัพยากรบุคคล - การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ - แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading Comprehension - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure

แนวข้อสอบ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

รูปภาพ
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร แนวข้อสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการกรมสรรพากร

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร - ความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร - ความรู้เกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาค - ความรู้เกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง - แนวข้อสอบการเงินการคลัง - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading Comprehension - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure - แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบตำแหน่งเพิ่มเติมดูได้ที่http://rdthailand.blogspot.com/

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ

รูปภาพ
โหลดแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการกรมสรรพากร

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 - แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา - แนวข้อสอบกฎหมายอาญา - แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง - แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading Comprehension - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure - แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์